PLUS ook succesvol in 2017

- Consumentenomzet gestegen naar € 2,387 miljard

- Omzetstijging PLUS (5,5%) overtreft marktgroei (3,4%)

- Operationeel resultaat steeg naar € 55,3 miljoen, een toename van 13,1%

- Uitvoering strategie ligt volledig op koers

 

274723 jaarcijfers%202017 f56ffc original 1520928770

Jan Brouwer, algemeen directeur PLUS: “2017 was opnieuw een succesvol jaar voor PLUS. De omzetgroei overtrof ook dit jaar royaal de marktgroei en ook ons operationeel resultaat steeg fors. PLUS is in 2017 weer sterker en beter geworden door verder te investeren in formuleontwikkeling, e-commerce, nieuwe ICT-systemen en een volledig gemechaniseerd distributiecentrum dat in 2020 haar deuren opent. Tot slot wierpen onze inspanningen op het gebied van MVO hun vruchten af, want PLUS werd voor het derde jaar op rij uitgeroepen tot Meest Verantwoorde Supermarkt van Nederland. We zijn supertrots op deze resultaten.”

 

Consumentenomzet

De omzetgroei overtrof ook in 2017 royaal de groei van de markt.

De consumentenomzet steeg in 2017 met 5,5% ten opzichte van 2016; dit is 2,1% hoger dan de marktgroei van 3,4%. De hogere omzet leidde tot een hoger bruto-omzetresultaat. Doordat sprake was van een beperkte stijging van de kosten, steeg het operationeel resultaat uiteindelijk met 13,1% tot € 55,3 miljoen.

 

De uitvoering van de strategische programma’s droegen in belangrijke mate bij aan de omzetgroei. Het gaat hierbij vooral om de ombouw van winkels naar Briljant en de succesvolle implementatie en uitvoering van het e-commerce programma. Daarnaast droegen sterke marketingcampagnes en een succesvol actiebeleid bij aan de omzetgroei.

 

In 2017 werden door PLUS twee nieuwe winkels geopend in IJsselstein en Ederveen. Negentien winkels zijn substantieel vergroot en zes winkels zijn gereloceerd. Dit resulteerde in een totaal van 18.266 vierkante meter aan nieuw bruto vloeroppervlak. Drie vestigingspunten met te weinig toekomstperspectief sloten de deuren. Dit betrof winkels in Ten Boer, Hardenberg en Winterswijk. Per saldo werd 7.622 vierkante meter toegevoegd aan winkelvloeroppervlakte. Hiermee werd in 2017 opnieuw een verdergaande verbetering van de kwaliteit van het winkelbestand gerealiseerd.

 

Belangrijkste financiële ontwikkelingen 2017

Net als in 2016 werd er in 2017 hard gewerkt aan de uitvoering van grote strategische programma’s. De hiermee verband houdende kosten stegen met € 10,0 miljoen.

Een van die programma’s behelst een nieuwe infrastructuur van de distributie. PLUS heeft op dit moment vier regionale distributiecentra, waarvan de activiteiten binnen enkele jaren stapsgewijs zullen worden ondergebracht in één centraal en volledig gemechaniseerd distributiecentrum in Tiel. Er werken in de huidige vier distributiecentra ruim 400 fte. Voor de medewerkers die niet mee kunnen naar het nieuwe distributiecentrum, is in 2017 met de Ondernemingsraad en vakbonden een akkoord bereikt over een sociaal plan, waarbij het uitgangspunt is om de medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden van werk naar werk. Voor de kosten van dit sociaal plan werd in 2017 een voorziening getroffen van € 6,4 miljoen.

 

Zonder de hogere kosten van de strategische programma’s was er sprake van een daling van de kosten in 2017 met € 9,5 miljoen. Dit vooral door lagere pensioenlasten, lagere lasten inzake ondersteuning van winkels en het sluiten van onrendabele winkels.

 

Per saldo steeg de operationele EBITDA met € 5,7 miljoen naar € 86,5 miljoen, een stijging van 7,0%. De afschrijvingen en amortisatielasten daalden met € 2,1 miljoen, daartegenover staat een verslechtering van de financiële baten en lasten van € 1,5 miljoen.

Het operationeel resultaat steeg uiteindelijk met € 6,4 miljoen tot € 55,3 miljoen.

 

Van het operationele resultaat werd € 48,4 miljoen doorgegeven aan de ondernemers in de vorm van afnamekortingen. Dit is € 5,2 miljoen meer dan in 2016. Over 2017 wordt, evenals over 2016, een reguliere afnamekorting van 2,0% uitgekeerd. Daarnaast worden extra eenmalige afnamekortingen van 1,2% uitgekeerd tegenover 1,0% over 2016.

Het resultaat na afnamekortingen bedroeg € 6,9 miljoen, een stijging van € 1,1 miljoen ten opzichte van 2016. Het aandeel in het resultaat van de 45% deelneming in SPAR steeg met € 1,1 miljoen tot € 5,2 miljoen. Uiteindelijk steeg de nettowinst met € 1,9 miljoen naar € 10,3 miljoen.

 

Investeringen en kasstromen

De investeringen kwamen in 2017 uit op € 19,0 miljoen tegenover € 50,8 miljoen in 2016.

In immateriële activa werd in 2017 € 20,1 miljoen geïnvesteerd. Deze investeringen hebben voor € 13,3 miljoen betrekking op software die nodig is voor de vervanging van het ICT landschap en met investeringen ten behoeve van het e-commerce programma.

De investeringen in materiële vaste activa bedroegen in 2017 per saldo € 15,6 miljoen. Dit heeft met name betrekking op de ontwikkeling van nieuwe vestigingspunten en de aankoop van winkelpanden. Daarnaast vonden investeringen plaats in hardware en in de ontwikkeling van het nieuwe gemechaniseerde distributiecentrum.

De financiële vaste activa (exclusief deelnemingen) daalden in 2017 met € 16,7 miljoen. Dit werd vooral veroorzaakt door aflossingen op in het verleden verstrekte leningen aan ondernemers.

De investeringen werden volledig gefinancierd uit de operationele kasstroom van € 24,1 miljoen.

Eind 2017 kent de PLUS Groep, evenals eind 2016, geen bankschuld.

 

2018: continueren van de succesvolle strategie

PLUS ligt op koers met de uitvoering van haar strategie en zal deze in 2018 continueren. Dit betekent het voortdurend innoveren van de PLUS formule en het verder uitbouwen van de e-commerce en omnichannel-activiteiten. Daarnaast zal ook in 2018 hard worden gewerkt aan projecten als het vernieuwen van het ICT landschap en de voorbereiding van de bouw van het volledig gemechaniseerde centrale distributiecentrum.

 

De jaarrekening over 2017 wordt vastgesteld in de Vergadering van Aandeelhouders op 20 maart 2018.

About PLUS Retail

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Corporate Communicatie via 088 – 344 6264 of mailen naar pers@plusretail.nl.

Meer informatie over PLUS Retail vindt u op www.plus.nl/over-plus.

news